skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Equality of opportunity and the alignment of incentives

Ivanov, Asen

Journal of Mathematical Economics, August 2014, Vol.53, pp.16-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4068 ; DOI: 10.1016/j.jmateco.2014.05.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...