skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PEG–PLLA and PEG–PDLA multiblock copolymers: Synthesis and in situ hydrogel formation by stereocomplexation

Hiemstra, C ; Zhong, Z.Y ; Jiang, X ; Hennink, W.E ; Dijkstra, P.J ; Feijen, J

Journal of Controlled Release, 2006, Vol.116(2), pp.e17-e19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-3659 ; E-ISSN: 1873-4995 ; DOI: 10.1016/j.jconrel.2006.09.027

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...