skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Flow resistance analysis of extracranial-to-intracranial (EC–IC) vein bypass

Zhang, Y ; Sia, S.F ; Morgan, M.K ; Qian, Y

Journal of Biomechanics, 11 May 2012, Vol.45(8), pp.1400-1405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9290 ; E-ISSN: 1873-2380 ; DOI: 10.1016/j.jbiomech.2012.02.025

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...