skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exome and genome sequencing for inborn errors of immunity

Meyts, Isabelle ; Bosch, Barbara ; Bolze, Alexandre ; Boisson, Bertrand ; Itan, Yuval ; Belkadi, Aziz ; Pedergnana, Vincent ; Moens, Leen ; Picard, Capucine ; Cobat, Aurélie ; Bossuyt, Xavier ; Abel, Laurent ; Casanova, Jean-Laurent

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, October 2016, Vol.138(4), pp.957-969 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6749 ; E-ISSN: 1097-6825 ; DOI: 10.1016/j.jaci.2016.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...