skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TCT-704 Mitral Annular Calcification Does Not Impact MitraClip Procedural Success and Is Not Associated with Durability of Repair

Tat, Emily ; Cheng, Richard ; Arsanjani, Reza ; Siegel, Robert ; Hussaini, Asma ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 13 October 2015, Vol.66(15), pp.B287-B287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.724

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...