skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New revealed comparative advantage index: Dataset and empirical distribution

Leromain, Elsa ; Orefice, Gianluca

International Economics, October 2014, Vol.139, pp.48-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2110-7017 ; DOI: 10.1016/j.inteco.2014.03.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...