skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cloud computing and its impact on mobile software development: Two roads diverged.(Report)

Mikkonen, Tommi ; Taivalsaari, Antero

The Journal of Systems and Software, Sept, 2013, Vol.86(9), p.2318(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...