skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anti-apoptotic Protein BIRC5 Maintains Survival of HIV-1-Infected CD4+ T Cells

Kuo, Hsiao-Hsuan ; Ahmad, Rushdy ; Lee, Guinevere Q ; Gao, Ce ; Chen, Hsiao-Rong ; Ouyang, Zhengyu ; Szucs, Matthew J ; Kim, Dhohyung ; Tsibris, Athe ; Chun, Tae-Wook ; Battivelli, Emilie ; Verdin, Eric ; Rosenberg, Eric S ; Carr, Steven A ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

Immunity, 19 June 2018, Vol.48(6), pp.1183-1194.e5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1074-7613 ; E-ISSN: 1097-4180 ; DOI: 10.1016/j.immuni.2018.04.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...