skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antecedents of social presence and gratification of social connection needs in SNS: A study of Twitter users and their mobile and non-mobile usage

Han, Sehee ; Min, Jinyoung ; Lee, Heeseok

International Journal of Information Management, August 2015, Vol.35(4), pp.459-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4012 ; E-ISSN: 1873-4707 ; DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2015.04.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...