skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-loaded NiCuSiO2 catalysts for methane decomposition to prepare hydrogen and carbon filaments

Li, Jiamao ; Dong, Liang ; Xiong, Liangping ; Yang, Yong ; Du, Yang ; Zhao, Linjie ; Wang, Heyi ; Peng, Shuming

International Journal of Hydrogen Energy, 27 July 2016, Vol.41(28), pp.12038-12048 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.05.137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...