skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The efficacy of different cleaning and disinfection procedures to reduce Salmonella and Enterobacteriaceae in the lairage environment of a pig abattoir

Walia, Kavita ; Argüello, Hector ; Lynch, Helen ; Grant, Jim ; Leonard, Finola C ; Lawlor, Peadar G ; Gardiner, Gillian E ; Duffy, Geraldine

International Journal of Food Microbiology, 04 April 2017, Vol.246, pp.64-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1605 ; E-ISSN: 1879-3460 ; DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2017.02.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...