skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Addendum to “Role of tyrosine33 residue for the stabilization of the tetrameric structure of human cytidine deaminase” [Int. J. Biol. Macromol. 47 (2010) 471–482]

Micozzi, Daniela ; Pucciarelli, Stefania ; Carpi, Francesco M ; Costanzi, Stefano ; De Sanctis, Giampiero ; Polzonetti, Valeria ; Natalini, Paolo ; Santarelli, Ivano F ; Vita, Alberto ; Vincenzetti, Silvia

International Journal of Biological Macromolecules, 2011, Vol.49(3), pp.439-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-8130 ; E-ISSN: 1879-0003 ; DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2011.05.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...