skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compositions of three low-FeO ordinary chondrites: Indications of a common origin with the H chondrites

Troiano, Julianne ; Rumble, Douglas ; Rivers, Mark L ; Friedrich, Jon M

Geochimica et Cosmochimica Acta, 2011, Vol.75(21), pp.6511-6519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037 ; E-ISSN: 1872-9533 ; DOI: 10.1016/j.gca.2011.08.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...