skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measure of stretch reflex spatial thresholds at the ankle in a patient with CP using the Anklebot

Germanotta, M ; Petrarca, M ; Rossi, S ; Colazza, A ; Castelli, E ; Cappa, P

Gait & Posture, August 2014, Vol.40, pp.S25-S25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2014.05.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...