skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Accuracy of cut-off value by measurement of third molar index: Study of a Colombian sample

De Luca, Stefano ; Aguilar, Lina ; Rivera, Marcela ; Palacio, Luz Andrea Velandia ; Riccomi, Giulia ; Bestetti, Fiorella ; Cameriere, Roberto

Forensic Science International, April 2016, Vol.261, pp.160.e1-160.e5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-0738 ; E-ISSN: 1872-6283 ; DOI: 10.1016/j.forsciint.2016.01.026

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...