skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Degradation in soil of precursors and by-products associated with the illicit manufacture of methylamphetamine: Implications for clandestine drug laboratory investigation

Pal, Raktim ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi ; Klass, Gunter ; Cox, Matthew ; Kirkbride, K. Paul

Forensic Science International, 10 July 2012, Vol.220(1-3), pp.245-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-0738 ; E-ISSN: 1872-6283 ; DOI: 10.1016/j.forsciint.2012.03.011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...