skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Low anti-Müllerian hormone (AMH) is a predictor of higher clinical pregnancy probability in younger women compared to older women

Mensah, V ; Alvero, R ; Zhang, Y ; Huang, Y ; Wang, S

Fertility and Sterility, September 2016, Vol.106(3), pp.e123-e123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2016.07.369

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...