skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Number of oocytes aspirated may be a powerful determinant of in vitro fertilization (IVF) ongoing pregnancies in all society for assisted reproductive technology (SART) age groups

Hall, J.L ; Mor, E ; Bayrak, A ; Ghahremani, M ; Blitz, I ; Zhang, Y ; Saadat, P

Fertility and Sterility, September 2014, Vol.102(3), pp.e334-e334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2014.07.1132

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...