skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thermal convection: Patterns, evolution and stability

Nepomnyashchy, A

European Journal of Mechanics / B Fluids, 2011, Vol.30(1), pp.135-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0997-7546 ; E-ISSN: 1873-7390 ; DOI: 10.1016/j.euromechflu.2010.09.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...