skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of cyto- and genotoxic effects of Class B firefighting foam products: Tridol-S 3% AFFF and Tridol-S 6% AFFF to Allium cepa

Panneerselvan, Logeshwaran ; Sivaram, Anithadevi Kenday ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Environmental Technology & Innovation, November 2016, Vol.6, pp.185-194

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2016.10.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...