skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transport of copper as affected by titania nanoparticles in soil columns

Fang, Jing ; Shan, Xiao-Quan ; Wen, Bei ; Lin, Jin-Ming ; Owens, Gary ; Zhou, Shuai-Ren

Environmental Pollution, 2011, Vol.159(5), pp.1248-1256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2011.01.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...