skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Therapeutic and immunomodulatory effects of glucosamine in combination with low-dose cyclosporine A in a murine model of imiquimod-induced psoriasis

Kim, Chang-Hyun ; Kim, Ji-Young ; Lee, Ai-Young

European Journal of Pharmacology, 05 June 2015, Vol.756, pp.43-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2999 ; E-ISSN: 1879-0712 ; DOI: 10.1016/j.ejphar.2015.03.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...