skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A flexible online metadata editing and management system

Aguilar, Raul ; Pan, Jerry ; Gries, Corinna ; San Gil, Inigo ; Palanisamy, Giri

Ecological Informatics, 2010, Vol.5(1), pp.26-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-9541 ; DOI: 10.1016/j.ecoinf.2009.08.012

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...