skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influences of Dilute Organic Adsorbates on the Hydration of Low-Surface-Area Silicates

Sangodkar, Rahul ; Smith, Benjamin ; Gajan, David ; Rossini, Aaron J ; Roberts, Lawrence R ; Funkhouser, Gary P ; Lesage, Anne ; Emsley, Lyndon ; Chmelka, Bradley F; Bussy, Agnès (Editor)

Journal of the American Chemical Society, July 2015, Vol.137(25), pp.8096-8112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: 10.1021/jacs.5b00622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...