skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Domain structures and phase transitions in diisopropylammonium bromide molecular ferroelectric crystal

Li, Yuanyuan ; Li, Kai ; He, Juan

Chemical Physics Letters, 01 December 2017, Vol.689, pp.174-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2614 ; E-ISSN: 1873-4448 ; DOI: 10.1016/j.cplett.2017.10.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...