skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ID 318 – Pre-ictal forceful yawning in a patient with temporal lobe epilepsy

Abdellaoui, W ; Bahbouh, S ; Chenini, S ; Attal, E ; Ait-Kaci-Ahmed, M

Clinical Neurophysiology, March 2016, Vol.127(3), pp.e86-e86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-2457 ; E-ISSN: 1872-8952 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2015.11.287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...