skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

S2-2. Intraoperative monitoring of motor evoked potential in aneurysm surgery: Transcranial or direct cortical stimulation?

Sasaki, Tatsuya ; Abe, Makoto ; Inoue, Mizuho ; Uchida, Hiroki ; Saito, Atsushi ; Kon, Hiroyuki ; Nishijima, Michiharu

Clinical Neurophysiology, August 2013, Vol.124(8), pp.e20-e20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-2457 ; E-ISSN: 1872-8952 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2013.02.031

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...