skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Separation of polyethylene glycols and amino-terminated polyethylene glycols by high-performance liquid chromatography under near critical conditions

Wei, Y.-Z ; Zhuo, R.-X ; Jiang, X.-L

Journal of Chromatography A, 20 May 2016, Vol.1447, pp.122-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2016.04.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...