skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Imidazoline type stationary phase for hydrophilic interaction chromatography and reversed-phase liquid chromatography

Li, Yuanyuan ; Feng, Yaoyao ; Chen, Tong ; Zhang, Haixia

Journal of Chromatography A, 2011, Vol.1218(35), pp.5987-5994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2011.04.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...