skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toxicity assessment of fresh and weathered petroleum hydrocarbons in contaminated soil- a review

Khan, Muhammad Atikul Islam ; Biswas, Bhabananda ; Smith, Euan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, December 2018, Vol.212, pp.755-767 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.08.094

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...