skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sequestration of DROSHA and DGCR8 by Expanded CGG RNA Repeats Alters MicroRNA Processing in Fragile X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome

Sellier, Chantal ; Freyermuth, Fernande ; Tabet, Ricardos ; Tran, Tuan ; He, Fang ; Ruffenach, Frank ; Alunni, Violaine ; Moine, Herve ; Thibault, Christelle ; Page, Adeline ; Tassone, Flora ; Willemsen, Rob ; Disney, Matthew d ; Hagerman, Paul j ; Todd, Peter k ; Charlet-Berguerand, Nicolas

Cell Reports, 28 March 2013, Vol.3(3), pp.869-880 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-1247 ; E-ISSN: 2211-1247 ; DOI: 10.1016/j.celrep.2013.02.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...