skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patient reported outcomes of autologous fat grafting after breast cancer surgery

Brown, A.W.W ; Kabir, M ; Sherman, K.A ; Meybodi, F ; French, J.R ; Elder, E.B

The Breast, October 2017, Vol.35, pp.14-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/j.breast.2017.06.006

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...