skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cerebral ischemia-induced elevation of hepatic inflammatory factors accompanied by glucose intolerance suppresses hypothalamic orexin-A-mediated vagus nerve activation

Harada, Shinichi ; Nozaki, Yudai ; Matsuura, Wataru ; Yamazaki, Yui ; Tokuyama, Shogo

Brain Research, 15 April 2017, Vol.1661, pp.100-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/j.brainres.2017.02.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...