skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Restricted expression of Neuroglobin in the mouse retina and co-localization with Melanopsin and Tyrosine Hydroxylase

Hundahl, C.A ; Fahrenkrug, J ; Luuk, H ; Hay-Schmidt, A ; Hannibal, J

Biochemical and Biophysical Research Communications, 17 August 2012, Vol.425(1), pp.100-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2012.07.061

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...