skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reply

Wang, Meina ; Im, Hee‐Jeong ; Chen, Di

Arthritis & Rheumatism, September 2012, Vol.64(9), pp.3054-3055 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-3591 ; E-ISSN: 1529-0131 ; DOI: 10.1002/art.34576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...