skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the Collaboration Support in Information Retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda

ACM Computing Surveys (CSUR), 08 November 2017, Vol.50(4), pp.1-34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7341 ; DOI: 10.1145/3092696

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...