skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interpolative and extrapolative reasoning in propositional theories using qualitative knowledge about conceptual spaces

Schockaert, Steven ; Prade, Henri

Artificial Intelligence, September 2013, Vol.202, pp.86-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-3702 ; E-ISSN: 1872-7921 ; DOI: 10.1016/j.artint.2013.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...