skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Geochemical characterization of arsenic-rich coal-combustion ashes buried under agricultural soils and the release of arsenic

Veselská, Veronika ; Majzlan, Juraj ; Hiller, Edgar ; Peťková, Katarína ; Jurkovič, Ľubomír ; Ďurža, Ondrej ; Voleková-Lalinská, Bronislava

Applied Geochemistry, June 2013, Vol.33, pp.153-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927 ; E-ISSN: 1872-9134 ; DOI: 10.1016/j.apgeochem.2013.02.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...