skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Incidence and Prognosis of Pericarditis After ST-Elevation Myocardial Infarction (from the Acute Coronary Syndrome Israeli Survey 2000 to 2013 Registry Database)

Lador, Adi ; Hasdai, David ; Mager, Aviv ; Porter, Avital ; Goldenberg, Ilan ; Shlomo, Nir ; Vorobeichik, Dina ; Beigel, Roy ; Kornowski, Ran ; Iakobishvili, Zaza

The American Journal of Cardiology, 15 March 2018, Vol.121(6), pp.690-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.12.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...