skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Associations Between Changes in Cycling and All-Cause Mortality Risk

Østergaard, Lars ; Jensen, Majken K ; Overvad, Kim ; Tjønneland, Anne ; Grøntved, Anders

American Journal of Preventive Medicine, November 2018, Vol.55(5), pp.615-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-3797 ; E-ISSN: 1873-2607 ; DOI: 10.1016/j.amepre.2018.06.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...