skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Editorial Commentary: Evidence vs Instinct for Pneumonia Prevention in Hospitalized Patients

Klompas, Michael

Klompas, Michael. 2014. “Editorial Commentary: Evidence vs Instinct for Pneumonia Prevention in Hospitalized Patients.” Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America 60 (1): 76-78. doi:10.1093/cid/ciu744. http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciu744. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838 ; DOI: 10.1093/cid/ciu744

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...