skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An intrinsic effect of hydrogen on cyclic slip deformation around a {1 1 0} fatigue crack in Fe–3.2 wt.% Si alloy

Takahashi, Y ; Tanaka, M ; Higashida, K ; Yamaguchi, K ; Noguchi, H

Acta Materialia, 2010, Vol.58(6), pp.1972-1981 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2009.11.040

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...