skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ionisation efficiencies can be predicted in complicated biological matrices: A proof of concept

Liigand, Piia ; Liigand, Jaanus ; Cuyckens, Filip ; Vreeken, Rob J ; Kruve, Anneli

Analytica Chimica Acta, 22 November 2018, Vol.1032, pp.68-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; E-ISSN: 1873-4324 ; DOI: 10.1016/j.aca.2018.05.072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...