skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The efficacy of a brief hazard perception interventional program for child bicyclists to improve perceptive standards

Zeuwts, Linus H.R.H ; Cardon, Greet ; Deconinck, Frederik J.A ; Lenoir, Matthieu

Accident Analysis and Prevention, August 2018, Vol.117, pp.449-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4575 ; E-ISSN: 1879-2057 ; DOI: 10.1016/j.aap.2018.02.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...