skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of configuration on magnetic field in cold crucible using for continuous melting and directional solidification

Chen, Rui-Run ; Yang, Jie-Ren ; Ding, Hong-Sheng ; Huang, Feng ; Su, Yan-Qing ; Guo, Jing-Jie ; Fu, Heng-Zhi

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, February 2012, Vol.22(2), pp.404-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61191-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...