skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of heat treatment on microstructure and tensile properties of A356 alloys

Peng, Ji-Hua ; Tang, Xiao-Long ; He, Jian-Ting ; Xu, De-Ying

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(9), pp.1950-1956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60955-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...