skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plant Pb Contents in Elevation Zones of the Changbai Mountain National Nature Reserve, China 1 1 Project supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) (Nos. 2003CB415104 and 2006CB403301) and the National Natural Science Foundation of China (No. 50239020)

Bai, Jun-Hong ; Gui, Bao-Shan ; Deng, Wei ; Wang, Qing-Gai ; Ding, Qiu-Yi

Pedosphere, 2007, Vol.17(2), pp.229-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(07)60029-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...