skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactions of Heavy Metal Ions with Paddy Soils as Inferred from Wien Effect Measurements in Dilute Suspensions 1 1 Project supported by the National Key Basic Research Support Foundation of China (No. 2002CB410808) and the National Natural Science Foundation of China (No. 40401030)

Jiang, Jun ; LI, Cheng-Bao ; Zhao, An-Zhen ; Xu, Ren-Kou ; Wang, Yu-Jun ; Friedman, S.P

Pedosphere, 2006, Vol.16(6), pp.718-725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(06)60107-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...