skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Size distribution of chemical elements and their source apportionment in ambient coarse, fine, and ultrafine particles in Shanghai urban summer atmosphere

Lü, Senlin ; Zhang, Rui ; Yao, Zhenkun ; Yi, Fei ; Ren, Jingjing ; Wu, Minghong ; Feng, Man ; Wang, Qingyue

Journal of Environmental Sciences, May 2012, Vol.24(5), pp.882-890 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60870-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...