skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of pH on transport of Pb 2+, Mn 2+, Zn 2+ and Ni 2+ through lateritic soil: Column experiments and transport modeling

Chotpantarat, Srilert ; Ong, Say Kee ; Sutthirat, Chakkaphan ; Osathaphan, Khemarath

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.640-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60417-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...